GO

Objektová konfigurace

SCADA systémy zahrnují objekty a zařízení, od tlačítek, přes různé pumpy, ventily až po komplexní řídící smyčky nebo řídící centra motorů. Při vytváření svého řídícího systému, byste měli používat jednotný standard pro operátorské rozhraní.

Software CitectSCADA umožní jednoduše a rychle vyvíjet monitorovací systém pomocí vývojových objektových konfiguračních nástrojů. Kromě toho využití objektů snižuje nároky na údržbu a zajištuje konzistentní operátorskou interakci. CitectSCADA disponuje knihovnami, které mohou být rozšířeny nebo přizpůsobeny tak, aby odpovídaly požadavkům na daný projekt, nebo lze jednoduše vytvářet knihovny vlastní.

Tyto nástroje jsou optimalizovány pro použití strukturovaných názvů proměnných. Dobrá konvence v názvosloví proměnných snižuje pracnost konfigurací a současně riziko chyb.

Jak interní tak i uživatelsky definované knihovny lze jednoduše přenášet mezi jednotlivými projekty a tím udržovat jednotný firemní standart. Všechny změny provedené v knihovnách lze jednoduše předat i do stejných knihoven u předešlých projektů.

Genies

Genies CitectSCADA usnadňují tvorbu projektu podobně jako makro. Genie umožňuje zkombinovat libovolný počet individuálních grafických objektů dohromady. Například objekt čerpadlo může být složen z indikace stavu čerpadla, indikace volby ovládání automat/manual, indikace stavu tepelné ochrany. Všechny tyto dílčí objekty mohou být součástí jednoho Genie.

Objektová konfigurace v prostředí CitectSCADA

Objektová konfigurace v prostředí CitectSCADA

Přiřazení vlastností se provádí pomocí konfigurovatelných parametrů. Parametry mohou představovat celou položku (např. název proměnné) nebo mohou být složeny z jiných parametrů.

Volitelné parametry mohou být použity k tomu, aby se snížil počet Genies. To vede ke snížení nákladů na údržbu a testování. Volitelné parametry umožňují např. vytvořit jeden genie pro dva typy čerpadel (čerpadlo s automatickým/manuálním ovládáním a bez něj) a skrýt indikaci režimu automat/manual v případě čerpadla bez této indikace (když proměnná indikující stav automat/manual není definována).

Parametry genie lze nakonfigurovat po vložení instance genie do grafické stránky pomocí zadávacího formuláře. Tento formulář může být uživatelsky přizpůsoben, tak aby zobrazoval užitečné informace pro uživatele nebo poskytoval seznam zařízení v databázi.

Typické příklady Genies

  • Čerpadla
  • Ventily
  • Zobrazení hodnoty (s možností změny)
  • Nádrže
  • Dopravníky

Super Genies

Super
Super Genies

CitectSCADA Super Genies jsou nejčastěji využívány pro tvorbu ovládacích oken. Super Genie je parametrický objekt tvořený kombinací libovolného počtu jednotlivých grafických objektů umístěných společně na stránce. Například ovládací okno pro regulátor může obsahovat zobrazovací objekt žádané hodnoty, skutečné hodnoty, trend, tlačítka pro volbu režimu a další objekty. Ty jsou definovány jako jeden Super Genie a mohou být opakovaně používány v celém projektu.

Pro opakované použití je konfigurace prováděna asociací - nahrazením parametrů skutečnými hodnotami proměnných pří otevření stránky Super Genie za běhu systému. Každá asociace může reprezentovat proměnnou, hodnotu nebo řetězec. Konfigurace může rovněž využívat jak hodnoty tak i atributy proměnných předaných do Super Genies.

Super Genie mohou získat pevnou množinu asociací z Genie, používající metadata. Pro čtení dat z jiných zdrojů (databáze, soubory) lze použít kód. Pro snížení počtu individuálních Super Genies v projektu, lze neexistující tagy nahradit výchozími hodnotami. Pro každou asociaci lze stanovit výchozí hodnoty, chybové hodnoty a komentáře. Pro zobrazení názvu oken mohou být do Super Genie předány texty pro zobrazení informací, nebo logování.

Databáze zařízení

Umožňují definovat seznam všech objektů zařízení ve SCADA systému. Tento seznam může být přístupny i za běhu CitectSCADA. Každé zařízení může mít definované vlastnosti jako odkaz na stránku. Tato databáze může být využita k poskytování křížových odkazů umožňujících navigaci do seznamu alarmů.

Výhody Super Genie a Genie

  • Objekt se vytvoří pouze jednou a po uložení do knihovny jej lze opakovaně používat
  • Při změně Genie nebo Super Genie se změny automaticky projeví u všech instancí daného objektu (objekty jsou spojeny s Genie, pokud nebude záměrně toto spojení zrušeno)
  • Stejně jako symboly tak i Genie a Super Genie šetří místo na disku, protože je stačí uložit pouze jednu kopii nakonfigurovaného objektu. Šetří také paměť při běhu systému
  • CitectSCADA má již předdefinované Genie a Super Genie, které lze kdykoliv použít ve svém projektu