GO

Co je nového v softwaru CitectSCADA 2018 (v 8.10)

Společnost AVEVA letos uvedla na trh novou verzi vizualizačního softwaru pro operátorské ovládání a sběr dat CitectSCADA 2018. Tento software nově umožňuje využití inženýrských možností pokročilé úrovně a za konkrétních zjištěných provozních souvislostí pro vytvoření efektivních SCADA aplikací s podporou tzv. Situačního Povědomí (Situational Awareness). Tuto novou metodu tvorby aplikace lze využít zavedením nového pracovního prostoru a knihovních objektů.

 

Zavedení strategie „Povědomí o situaci“ (Situational Awarness)

Téměř polovina všech vzniklých kritických situací je výsledkem lidské chyby. Částečně je to zapříčiněno tím, že lidé musí reagovat na jednotlivé poruchové signály bez skutečného pochopení celé situace.

Tradiční HMI systémy často komplikují zjištění poruch tím, že prezentují příliš mnoho samostatných informací bez kontextu, a operátoři sami rozhodují o tom, co je nejdůležitější. Nové řešení, s využitím strategie Povědomí o situaci, přinášejí uživateli informace, které jsou uvedené do kontextu a jsou snadno interpretovatelné. Tyto informace jsou specifické pro nejdůležitější problémy sledovaného procesu. Rušivé informace, které odvádí obsluhu od těchto problémů, jsou odfiltrovány.

Obrázek 1 Tři úrovně využití metody Povědomí o situaci (Situational Awareness)

Většina HMI aplikací pomáhá operátorům pouze do první úrovně – Vnímání. Aplikace jsou často vytvořeny pro jednoduché zobrazení číselné hodnoty měřeného signálu na příslušném místě schématu na obrazovce a je pouze na operátorovi, jak na danou informaci bude reagovat. Bude to značně záviset na úrovni zkušeností operátora.

HMI by měl poskytnout informace, které usnadní dosažení druhé úrovně strategie Povědomí o situaci – Pochopení. Vedle aktuální hodnoty měřeného signálu může HMI poskytnout operátorovi jasnou indikaci očekávané hodnoty z vysílače. Typický rozdíl mezi zkušenými a méně zkušenými operátory je v tom, že zkušení operátoři si pamatují parametry systému, znají provoz technologie a dovedou odhadnout očekávané hodnoty měřených signálů. Poskytnutí těchto doplňujících informací o měřených signálech pomůže nezkušeným operátorům v pochopení aktuálního stavu a vybaví je informacemi, které zkušení operátoři umí předvídat.

Nicméně, ve většině případů, i ti nejzkušenější operátoři dojdou k rozdílným závěrům při dosažení nejvyšší úrovně metody Povědomí o situaci – Projekce. Za účelem dosažení úrovně Projekce musí systém umožnit operátorům stanovit, zda a jak je potřeba na aktuální vzniklou situaci reagovat, a musí operátorům zřetelně podat informaci o důsledcích provedené akce nebo nečinnosti. Výhodou je, že existují nástroje a technické možnosti, které jsou k dispozici pro zlepšení výsledků prostřednictvím návrhu orientovaného na stanovení cílů, využitím nové efektivní struktury okna vizualizace, efektivním využitím barev, využitím akční správy alarmů a efektivních konstrukčních prvků.

 

Situational awareness starter project

Jako základ pro tvorbu projektu orientovaného na strategii „Povědomí o situaci“ lze použít Situational awareness starter project, který je navržen tak, aby operátorům co nejvíc pomáhal při řešení výjimečných situací. To umožňuje, aby vytvořená aplikace poskytovala operátorům přesné informace takovým způsobem, že je lze bezprostředně vnímat, pochopit a operátorům umožňuje na aktuální situaci rychle reagovat, bez ohledu na jejich rozpoznávací schopnosti a úroveň zkušeností. Jednotný vzhled je aplikován na všechny grafické prvky projektu a nakonfigurované standardizované barvy slouží pro zdůraznění důležitých procesních dat a alarmů.

Projekty Situational awareness se liší od ostatních čistě šablonových projektů, protože používají technologii pracovní plochy "Workspace" ke správě obsahu Hlavní stránky, jenž se zobrazí na každé nakonfigurované klientské obrazovce. Každý panel Hlavní stránky představuje podokno, které může být ve spuštěné aplikaci nezávisle aktualizováno a přepnuto na základě navigačních nebo kontextových požadavků.

Pracovní prostor slouží k provedení navigačních a kontextových změn těchto podoken na základě požadavku operátora. Pomocí vytvořené vazby asociací konkrétního zařízení mezi jeho hierarchickým umístěním a typem obsahu, který se na daném podokně zobrazuje, operátor navolí požadovanou sestavu podoken Hlavní stránky. Nová verze programu Citect SCADA 2018 obsahuje také nový ExampleSA projekt, který demonstruje projekt vytvořený na základě metody Povědomí o situaci (Situational awareness).

 

Obrázek 2 Příklad - Hlavní stránka projektu ExampleSA (Situational Awareness)

 

Nezávislé hodnocení zavedení strategií Situational Awareness zmiňuje pětinásobné zlepšení detekce výjimečných situací před dopadem na dostupnost systému, 37% zlepšení míry úspěšnosti při reakcích obsluhy ve výjimečných situacích, když k nim došlo, a 41% zkrácení času potřebného k dokončení úkolu.

Obrázek 3 Nezávislé vyhodnocení zavedení strategie Situational Awareness

 

Správa alarmů

Citect SCADA 2018 obsahuje řadu vylepšení konfigurace alarmů aplikace, které přinášejí více možností práce s alarmy a rychlejší identifikaci alarmu.

Příčina a reakce na alarm (Alarm Cause and Response)

Aplikace Citect SCADA 2018 umožňuje přidružit informace o příčinách alarmu a reakcích na alarm pro konkrétní alarmní tag. To znamená, že lze popsat okolnosti, které by mohly způsobit alarm, a doplnit odpovídající postup potřebný k vyřešení výjimečné situace. Tyto informace pak mohou být zobrazeny operátorům za běhu aplikace, aby jim pomohly vyřešit aktuální situaci.

Přiřazení informací o příčinách a reakcích konkrétnímu alarmnímu tagu se konfiguruje v nové databázi „Cause and Response“ v menu „Setup – Alarming“. Pro každý alarmní tag lze nastavit až osm informací o reakci.

Potlačení alarmů (Alarm shelving)

Režim potlačení alarmů umožňuje obsluze dočasně zakázat rušivé nebo nedůležité alarmy, které odvádějí pozornost od alarmů důležitých. Operátor může nastavit určitý čas nebo dobu po kterou má být alarm zakázán.

Ovládání režimu potlačení alarmu je k dispozici na nové ploše (Workspace) v podokně Alarm v informační zóně. U starších šablon StruxureWare nebo TabStyle, lze při spuštěné aplikaci ovládat alarmy ze stránek Aktivní alarmy a Sumární alarmy.

Indikace alarmů

Citect SCADA 2018 umožňuje používat indikátory alarmů. Skládají se z grafické alarmní hranice a indikátoru vlajky, které se objevují kolem celé spojené skupiny objektů nebo Genie. Indikátor alarmu poskytuje výraznou vizuální indikaci alarmních událostí při spuštěné aplikaci.

                  

Obrázek 4 Indikátory alarmů

 

Vlastnosti zobrazení prioritního alarmu

Nově lze nastavit volitelné vlastnosti zobrazení priority alarmu:

  • Určit název hodnoty priority odpovídající popisu jejího významu.
  • Definovat barvy pozadí a písma, které podporují vizuální znázornění alarmu konkrétní priority na grafické stránce.
  • Definovat velký a malý genie, aby vizuálně reprezentoval prioritu na indikátoru alarmu a na alarmní stránce.

 

Vylepšení grafiky

Citect SCADA 2018 obsahuje následující vylepšení pro grafiku a grafický editor.

Název grafického objektu

V programu Citect SCADA 2018 je nově možné pojmenovat grafické objekty (například křivku, obdélník, text, genie a další). Tento název lze použít k odkazování na grafický objekt pomocí výrazů a Cicode funkcí při spuštěné aplikaci.

Animace vrcholů mnohoúhelníku

Citect SCADA nyní umožňuje spojit variable tag nebo Cicode výraz s vrcholy v polygonu. To znamená, že tvar polygonu lze měnit při spuštěné aplikaci v reakci na výsledné hodnoty výrazu.

Obrázek 5 Konfigurace animace vrcholů mnohoúhelníku

 

Obrázek 6 Příklad posunutí vrcholů mnohoúhelníku

 

Připnutá okna

Okna mohou být nyní po otevření "připnuta" na určených místech na hlavním okně nebo v jiných oknech. Byla přidána nová Cicode funkce WinNewPinAt(), která při nakonfigurování otevře nové okno s vybranou zobrazenou stránkou na určeném místě vzhledem k aktuálnímu aktivnímu oknu. Okno lze později odebrat pomocí funkce WinFree().

 

Nastavení události při aktivování a deaktivování oken (Activate/Deactivate)

Nyní lze nakonfigurovat události, které se mají spustit, když je okno aktivováno nebo deaktivováno. To je užitečné, pokud jsou na stránce otevřena připnutá okna. Aktivační událost může být například použita ke spuštění události, pokud uživatel klikne na připnuté okno.

Obrázek 7 Konfigurační okno příkazů při aktivaci/deaktivaci okna

 

Dynamické zobrazení symbolů

V Citect SCADA 2018 lze nyní dynamicky zobrazovat Genie až při spuštěné aplikaci pomocí funkce DspSym().

Lze také použít bitmapové a ne-bitmapové obrázky jako součást symbolu vytvořeného v editoru Graphics Builder.

Obrázek 8 Nastavení Genie pro dynamické zobrazení v editoru Graphics Builder

 

Kurzor spuštěné aplikace

Barvu kurzoru ve spuštěné aplikaci lze nyní také nastavit na transparentní (průhlednou). Navíc byla přidána nová Cicode funkce DspSetCurColor(), která umožňuje jednodušší dynamické nastavení barvy kurzoru.

 

 

Profily obrazovky (Screen Profiles)

Profil obrazovky určuje fyzické vlastnosti jedné nebo více obrazovek pracovních stanic a způsob, jakým jsou tyto obrazovky vzájemně uspořádány. Každá ikona obrazovky, která se objeví v profilu obrazovky, představuje fyzickou obrazovku.

Profily obrazovek je možné vytvářet, spravovat a konfigurovat pomocí Editoru profilu obrazovky, který je zobrazen pod tabulkou Profil obrazovky v menu „Setup – Screen Profiles“. Lze vytvořit tolik profilů, kolik je potřeba.

Obrázek 9 Konfigurace profilů sestav obrazovek

 

Stránky pro konkrétní profily obrazovek lze nastavit pomocí konfiguračního nástroje Computer Setup Wizard.

Obrázek 10 Konfigurace profilů obrazovek v nástroji Computer Setup Wizard

 

Odkazy na Equipmenty

Program Citect SCADA 2018 umožňuje propojit Equipment s položkou (Item) nebo Variable Tagem, který patří k jinému Equipmentu v projektu. To znamená, že lze vytvořit vazbu se zařízením (Equimpent) nebo položkou (Equimpent.Item) mimo hierarchii Equipmentu. Například k Equpimentu čerpadla lze vytvořit vazbu se samostatnými Equpimenty měření hladiny nádrže ze které se čerpá. Pomocí funkcí procházení odkazů (referencí) Equipmentů pak lze sledovat, seskupovat a zobrazovat všechny informace o Equipmentu a odkazovaném Equipmentu v jednom vytvořeném vizualizačním objektu.

Kompozitní Genies

Kompozitní Genie je skupina samostatných Genies sestavených tak, aby tvořily jeden objekt, který je možno snadno nakonfigurovat požadovanými parametry a vlastnostmi. Citect SCADA nabízí několik kompozitních Genies pro použití v grafických stránkách. Jednotlivé objekty kompozitních Genies, jejich parametry / možnosti a grafické rozložení sestavy jsou definovány v souboru šablony XML.

Na grafickou stránku aplikace lze vložit více instancí kompozitního Genie a zadat různá nastavení parametrů, včetně hodnot, možností zarovnání a zobrazení pro každou instanci zvlášť, a přizpůsobit kompozitní Genie tak, aby vyhovoval požadavkům vizualizace.

Pokud ve vizualizaci je například potřeba vytvořit genie kompresoru, který se na obrazovce technologického schématu bude vyskytovat v zrcadlových variantách (zleva/zprava) a u kterého je potřeba volitelně zobrazovat štítek popisu, indikátor režimu ovládání a měření, lze to realizovat několika způsoby.

Starší verze Citect SCADA umožňují vytvořit buď samostatné genie pro každou z požadovaných variant, nebo v nich lze vytvořit jediný genie, který využívá nastavení viditelnosti symbolu pro zobrazení / skrytí při spuštěné aplikaci.

S kompozitními Genies ve verzi Citect SCADA 2018 lze jednoduše vybrat šablonu XML pro kompresor, která zahrnuje sadu možností zobrazení pro konfiguraci štítku popisu, orientace atd. Jediné, co se musí udělat, je vložit objekt na stránku a nastavit hodnoty pro tyto možnosti. Parametry / možnosti lze kdykoli změnit.

Obrázek 11 Příklad konfigurace parametrů Kompozitního Genie

Výhody využití kompozitních genies:

  • Počet knihovních objektů může být výrazně snížen, protože je třeba vytvořit pouze jediný kompozitní vzorek, na rozdíl od potřeby existence více variant každého objektu používaného v grafických stránkách.
  • Inženýři mohou získat jasnější představu o návrhu stránek, protože kompozitní Genie zobrazí pouze ty objekty a parametry, které byly vybrány.
  • K dispozici je rozsáhlejší rozhraní pro zadávání parametrů. Pomocí šablony XML mohou tvůrci knihoven rozšířit rozhraní o možnosti, které operátorům umožňují volit si z různých rozvržení, režimů, zobrazovat parametry s přihlédnutím k závislosti na úrovni přihlášeného uživatele, pojmenování pravidel apod.

 

Aktualizace asociací Super Genie

Nová Cicode funkce AssWinReplace() umožňuje aktualizovat asociace Super Genie, aniž by bylo nutné znovu načíst celou stránku. Funkce odebere asociace na zadaném okně Super Genie a aplikuje všechny nezavedené asociace.

Funkce je alternativou k volání funkcí PageDisplay() nebo WinNewAt() pro aktualizaci asociací, protože není nutné úplné načtení stránky (otevření okna).

Změna šířky sloupců mřížky v editoru Citect Studio

Šířku sloupců tabulek databází lze nyní v editoru Citect Studio přizpůsobit jejich obsahu.

Pro přizpůsobení sloupců je potřeba kliknout na menu editoru mřížky, na levé straně záhlaví. Případně lze dvojitým kliknutím na hranici určitého sloupce změnit jeho šířku.

 

Obrázek 12 Přizpůsobení šířky sloupců v editoru Citect Studio

 

Zobrazovaný název Equipmentu (Display Name)

Při konfiguraci Equipmentu lze nyní doplnit vlastnost „Display Name“. Umožňuje definovat smysluplný určující název, který může identifikovat určitou součást Equipmentu při spuštěné aplikaci.

Zobrazovaný název lze také použít k odkazování na Equipment při definici parametrů Genie.

Vylepšení Menu

Menu systému Citect SCADA bylo rozšířeno. Nyní lze přiřadit Equipment k položce menu, což umožňuje přiřadit celou strukturu Equipmentů k navigaci stránek. V případě projektu založeného na strategii Povědomí o situaci (Situational Awareness) to umožňuje využít funkcionalitu, která umožňuje v běžící aplikaci lépe reagovat na aktuální situaci.

Funkce pole

Citect SCADA nyní obsahuje sadu funkcí, které umožňují vytvářet až třírozměrná pole (x, y, z). To nabízí výhody při práci s velkým množstvím dat, například při generování seznamu alarmů.

Nepřímé vyčítání hodnoty Tagu pomocí funkce TagGetValue()

Byla přidána nová funkce TagGetValue(), která zajišťuje automatické vyčítání hodnoty tagů ve funkcích Cicode. Tato funkce automaticky nastavuje a udržuje obnovu vyčítání hodnoty „Tag subscriptions“ pro referenční tag / equipment.item.

This module is unlicensed please purchase a new license from N A Development